Η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις δημόσιες αστικές μεταφορές που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων (ενσωμάτωσης ΤΠΕ), έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην διασυνοριακή περιοχή. Ο αντίκτυπος του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της μετακίνησης με ΜΜΜ τόσο των πολιτών όσο και των τουριστών καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. Συνολικά αναμένεται να επιτευχθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων στις περιοχές στόχου.

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου αφορούν:

  • στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης χρήσης των ΜΜΜ
  • στη μείωση εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ
  • στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου
  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ
  • στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ

Οι στόχοι του έργου εναρμονίζονται απόλυτα και συμβάλλουν στον ειδικό στόχο της προγραμματικής προτεραιότητας. Η αποτελεσματικότητα του δε σε σχέση με την εκπλήρωση των στόχων του θα αξιολογηθεί μέσω μετρήσιμων στόχων. Οι μετρήσιμοι στόχοι που αποτυπώνουν την επιτυχημένη εκπλήρωση των στόχων του έργου, αφορούν:

  • την αύξηση χρηστών ΜΜΜ:>11%- ποσοστό ορθής πληροφόρησης/ καλύτερης εξυπηρέτησης χρηστών:=100%- μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις:>80%
  • την μείωση του χρόνου των μετακινήσεων των ΜΜΜ:>7%- μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ:>5%- αύξηση των επισκεπτών/τουριστών:>4 %
  • την μείωση κυκλοφοριακών προβλημάτων:>7%- μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων:>4% και σύμφωνα με τα αντίστοιχα Εθνικά Σχεδία Ποιότητας του Αέρα