Η Πράξη έχει διαχωριστεί σε πακέτα εργασίας (ΠΕ) με σκοπό την επίτευξη των στόχων του έργου. Στόχος των ΠΕ στο σύνολο τους είναι:

  1. να βελτιώσει την ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αύξηση χρήσης των ΜΜΜ και την μείωση εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ
  2. να βελτιώσει την διοικητική ικανότητα και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου
  3. να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών και την εμπειρία των επισκεπτών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ
  4. να μειώσει των αριθμών των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ

Πιο συγκεκριμένα τα πακέτα εργασίας είναι:

  • Το ΠΕ 1 σχετίζεται με τη διοικητική και οικονομική διαχείρηση της Πράξης.
  • Το ΠΕ 2  αφορά την προβολή και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Το ΠΕ 3 αφορά την προετοιμασία μέσω των απαραίτητων ενεργειών της πιλοτικής εφαρμογής που περιλαμβάνει i) την εκπόνηση ης μελέτης εφαρμογής για καθεμία από τις περιοχές στόχου. Περιλαμβάνει το Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου, επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων, μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμό της μεθόδου καταγραφής δεικτών απόδοσης της Πράξης ii) την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού πεδίου και των οχημάτων χαμηλών ρύπων iii) την α άπτυξη τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών σε ενιαία πλατφόρμα iv) την κπαίδευση Χρηστών από τον προμηθευτή του εξοπλισμού για το σύνολο του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών εφαρμογών αλλά και για τη λειτουργία των οχημάτων χαμηλών ρύπων και v) την ποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών κάτω από συνθήκες πιλοτικής λειτουργίας.
  • Το ΠΕ 4 αφορά την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας για καθεμία απο τις περιοχές στόχου, στα πρότυπα του ΣΒΑΚ.