Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου για την πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ

Στην Λεμεσό πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 28-29 Μαρτίου 2019 η τέταρτη Τεχνική Συνάντηση της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων με κύριο στόχο την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας στη διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής.

Στην πράξη συμμετέχουν ο Δήμος Ρόδου, ως επικεφαλής Εταίρος, καθώς και οι Δήμοι Σύρου – Ερμούπολης και Θήρας από την Ελληνική πλευρά και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμων Λεμεσού (ΕΤΑΛ) και το Ερευνητικό Κέντρο Frederick από την Κυπριακή πλευρά. Η πράξη έχει ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2017, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο του 2019 και σήμερα βρίσκεται στην φάση έναρξης υλοποίησης του τμήματος που περιλαμβάνει την εγκατάσταση των σχετικών συστημάτων στις περιοχές εφαρμογής.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι της πράξης είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών ενώ περιηγήθηκαν στους χώρους στους οποίους αυτό αναπτύσσεται στην πόλη της Λεμεσού. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των φορέων επικαιροποίησαν τον σχεδιασμό και τη υλοποίηση της πράξης στην φάση ανάπτυξης και εφαρμογής του στις περιοχές που έχουν επιλεγεί και συζήτησαν τον βαθμό επίτευξης των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί.

Οι στόχοι αυτοί αφορούν όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα αστικών μεταφορών βασισμένο στις αρχές της ΒΑΚ και ειδικότερα στην βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης χρήσης των ΜΜΜ, στην μείωση εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ, στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου. Απώτερος στόχος παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, αλλά και η βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών από την αρτιότερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ, και την μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ.

Στην συνάντηση της Λεμεσού, αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών και η διεύρυνση της συμμετοχής του εταιρικού σχήματος σε παρόμοιες δράσεις στο άμεσο μέλλον. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στον Δήμο Ρόδου τον Σεπτέμβρη του 2019, όταν πλέον οι σχετικές δράσεις θα έχουν ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα του έργου θα είναι ορατά στο ευρύ κοινό.