Ένα βήμα πιο μπροστά στη χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών, που διευκολύνουν τις μετακινήσεις του κοινού στις πόλεις, μειώνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους ατυχημάτων, επιχειρούν τέσσερις νησιώτικές πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ. Η Ρόδος, η Σύρος-Ερμούπολη, η Θήρα (Σαντορίνη) και η Λεμεσός (Κύπρος) μέσω της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και του Ερευνητικού Κέντρου Frederick, ακολουθούν το παράδειγμα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα στον τομέα αυτό, εφαρμόζοντας ευρέως τεχνολογίες ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

Πρόκειται για την τηλεματική μέσω της οποίας θα λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα με οθόνες σε στάσεις λεωφορείων, πληροφορώντας το κοινό για τα δρομολόγια των λεωφορείων και τον χρόνο αναμονής τους στις στάσεις και με οθόνες εντός των λεωφορείων που θα παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την διαδρομή. Παράλληλα, οι σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται και μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων στους χρήστες. Αναμένεται ότι το σύστημα αυτό θα βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δημόσιες συγκοινωνίες, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις με την επιλογή καλύτερης διαδρομής, καλύτερο προγραμματισμό της διαδρομής αυτής, διασφαλίζοντας ψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και εξοικονόμηση χρόνου των χρηστών, μειώνοντας έτσι σταδιακά τον κυκλοφοριακό φόρτο και διασφαλίζοντας χαμηλότερους ρύπους. Η αύξηση του αριθμού των πολιτών αλλά και επισκεπτών που χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες και η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, είναι άλλωστε μια από τις βασικές προτεραιότητες που καλούνται όλες οι αστικές και υπεραστικές περιοχές να ακολουθήσουν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές καθώς και τους στόχους που όρισε η Ευρωπαϊκή πολιτική για την Ευρώπη 2020.

Πέραν από την εφαρμογή συστημάτων και τεχνολογιών, μέσω του προγράμματος ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ οι συμμετέχοντες καλούνται να διασφαλίσουν τον συντονισμό επιμέρους συστημάτων καθώς και τη μακροχρόνια διατήρηση των τεχνολογιών αυτών σε λειτουργία για εξυπηρέτηση του στόχου της «μαζικής μεταφοράς» και συγχρόνως την εξασφάλιση «ποιότητας» μετακίνησης και τους χαμηλότερους δυνατούς ρύπους.

 

English TEXT follows

 

EFKINISI Implementing “smart’ systems to upgrade public transport

One great step ahead in the use of intelligent transport systems, facilitating urban public transport, reducing traffic and environmental impact and minimizing accident hazards, is taken by four island cities in Greece and Cyprus, through the European Project EFKINISI. Rhodes, Syros-Hermoupolis, Thera (Santorini) and Limassol (Cyprus) through the Limassol Tourism Board and the Frederick Research Centre, follow the example of other European countries that have advanced particularly in this field, by widely deploying Intelligent Transport Systems (ITS).

The telematics system will operate electronic displays at bus stops informing the public about bus timetables and their waiting time at stops as well as displays in buses providing information on the route. At the same time, relevant information will be provided via the Internet and mobile phones to users.  It is expected that this system will improve significantly the public transport service, facilitating travel by choosing the best route planning, ensuring a higher level of service and saving time for users, thus gradually reducing traffic load and ensuring lower pollutants.

Increasing the number of citizens and visitors using public transport and enhancing sustainable mobility is one of the main priorities that all urban and suburban areas are called upon to pursue in line with the European Mobility and Transport Policy as well as and the objectives set by the European policy for Europe 2020.

In addition to the implementation of systems and technologies, through the EFKINISI program, participants are invited to ensure the co-ordination of individual systems as well as the long-term maintenance of these technologies in service to serve the “mass transit” goal and at the same time to ensure high quality and the lowest possible pollutants.