Η Λεμεσός είναι μια πόλη που συνεχώς αναπτύσσεται και αναβαθμίζεται. Με στόχο τη μείωση των ρύπων, τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας αέρα, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της συνεπαγόμενης ηχητικής ρύπανσης, η Λεμεσός προωθεί σειρά μέτρων για τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών.

Από τον Νοέμβριο του 2017, η Λεμεσός μαζί με τρεις Ελληνικές πόλεις, τη Ρόδο, την Ερμούπολη (Σύρος) και τη Θήρα (Σαντορίνη), συμμετέχει στην πράξη Ευ-κίνηση (Interreg Ελλάδα – Κύπρος). Το έργο προνοεί το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή έξυπνων, αειφόρων και οικονομικά αποτελεσματικών λύσεων στον τομέα των δημόσιων μεταφορών που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την αστική προσβασιμότητα και να μειώσουν τους ρύπους και την κατανάλωση ενέργειας.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολης Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΛ), ως εταίρος του έργου, έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής σε 15 στάσεις αστικών λεωφορείων και εντός 15 λεωφορείων, μέσω της πράξης Ευ-κίνηση στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος Interreg V-A. Η πράξη Ευ-κίνηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους Ελλάδας και Κύπρου. Οι πυλώνες ηλεκτρονικής ενημέρωσης του κοινού παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη στάση, το χρόνο αναμονής καθώς και χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες. Οι οθόνες στα λεωφορεία ενημερώνουν σχετικά με την επόμενη στάση, τη διαδρομή, σημεία αναφοράς και εκδηλώσεις στην περιοχή. Η καινοτομία του συστήματος βασίζεται στο συνδυασμό πληροφοριών για τις μεταφορές και για τον τουρισμό, γεγονός που λειτουργεί εμπλουτιστικά στην τουριστική εμπειρία του κάθε επισκέπτη.

Το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο και η υλοποίηση του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πέραν από τα 15 σημεία που προνοεί η πράξη Ευ-κίνηση, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού, έχει διασφαλίσει την επέκταση του συστήματος σε 25 ακόμη σημεία και 25 λεωοφορεία μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Civitas Destinations (Horizon 2020).

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ενημέρωση του κοινού, η ΕΤΑΛ αναβαθμίζει παράλληλα την εφαρμογή Mobility Limassol με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που αφορούν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Με τον τρόπο αυτό η πράξη Ευ-κίνηση συνδέει το σύστημα τηλεματικής κατ’ ευθείαν με τον χρήστη καθιστώντας ακόμη πιο ελκυστική την υπηρεσία.

Από τις δράσεις του προγράμματος δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι επικοινωνιακές προσπάθειες ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών, για την προώθηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών.

Με βάση την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την αστική κινητικότητα από το Ερευνητικό Κέντρο Frederick που είναι επίσης εταίρος στο έργο, έχουν αναδειχθεί όλα τα προβλήματα που αποτελούν σήμερα ανασταλτικό παράγοντα για την εσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις μικρές πόλεις όπως είναι και οι περιοχές μελέτης. Μέσα από την μελέτη έχουν καταγραφεί επιμέρους ιδιαιτερότητες και αδυναμίες όπως η εποχικότητα μεταφορικού φόρτου, η μειωμένη πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα, η απουσία ισόρροπης περιβαλλοντικής και οικονομικής ανάπτυξης και η εποχική υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας των αστικών περιοχών.

Μέσα από την πράξη Ευ-κίνηση εφαρμόζονται συστήματα και τεχνολογίες προκειμένου να ανασχεθούν οι αρνητικές επιδράσεις των αδυναμιών που εντοπίζονται, για τη διασφάλιση βελτιωμένων, ελκυστικότερων και πιο περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορών.

 

ENGLISH TEXT FOLLOWS

 

EU-KINISI: Effective actions for improved public transport

Limassol is a city that is constantly being developed and upgraded. With a view to reducing pollutants, ensuring better air quality, reducing traffic congestion and resulting noise pollution, Limassol is launching a series of measures to improve public transport.

From November 2017, Limassol, together with three Greek cities, Rhodes, Ermoupolis (Syros) and Thira (Santorini), participates in the project Eu-Kinisi (Interreg V-A, Greece – Cyprus). The project provides for the design and implementation of actions aimed at implementing smart, sustainable and cost-effective public transport solutions that are expected to significantly improve urban accessibility and reduce pollution and energy consumption.

As part of the project, the Limassol Tourist Development and Promotion Co Ltd (LTC) has already proceeded with the installation of a telematics system at 15 city bus stops and in 15 buses. The public information pillars provide information regarding buses that serve the stop, waiting times and useful tourist information. Buses screens inform about the next stop, the overall route, landmarks and events in the area. The innovation of the system is based on the combination of information on transport and tourism, which enriches the tourist experience of each visitor.

The telematics system is in a pilot phase and its implementation is expected to be completed by September 2019. In addition to the equipment provided by the Eu-kinisis, the Limassol Tourism Board has secured the extension of the system to 25 more points and 25 buses through the European Project Civitas Destinations (Horizon 2020).

Recognizing the need to use technology to inform the public, LTC also upgrades the ‘Mobility Limassol’ application with real-time information on public transport. In this way the Eu-kinisi connects the telematics system directly with the user, making the service even more attractive. Besides the infrastructure installed, LTC is also carrying out communication campaigns to raise awareness among citizens and visitors and promote the use of public transport.

Based on the study of the current situation regarding urban mobility by the Frederick Research Center, which is also a partner in the project, all the problems that are currently an inhibiting factor for integrating the principles of sustainable urban mobility into small towns have been identified. The study has determined specific features and weaknesses such as traffic load seasonality, reduced access to technology, lack of balanced environmental and economic growth, and seasonal overcapacity in urban areas.

Through the Eu-kinisi project, systems and technologies are implemented to mitigate the negative impacts of identified weaknesses to ensure improved, more attractive and environmentally friendly transport.